O Chetitech do poloviny 19. století vlastně nikdo nic nevěděl. Přitom to byla ve své době říše, která se svojí mocí rovnala tehdejší supervelmoci – Egyptu za vlády faraona Remesse II. Můžeme být hrdí, že jeden z nejvýznamnějších kroků k pochopení všeho, co s ní souvisí, učinil český vědec prof. Bedřich Hrozný, který rozluštil jejich jazyk.

Jeden z nejznámějších symbolů Chetitů – vycházející slunce

Malá Asie sehrála v dějinách důležitou úlohu. V neolitu tu stála první města a první známí Indoevropané – Chetité – tu měli svou říši. Na sklonku 3. tisíciletí př. Kr. přitáhli do Malé Asie (dnešního Turecka) a podmanili si tu původní obyvatelstvo. Během půl tisíciletí vytvořili vlastní velký a mocný stát, který mimo jiné dobyl Babylón a byl rovnocenným soupeřem Egypta v čase jeho největší slávy. Můžeme se pyšnit, že badatel, který nejvíce přispěl k odhalení minulosti tohoto dlouho zapomenutého národa a rozluštil jeho jazyk – nikoli písmo, jak se často mylně tvrdí – byl český vědec Bedřich Hrozný.

Lví brána v Chattutaši, hlavním městě chetitské říše

Při svém putování narazili Chetité v Malé Asii na kulturnější domorodce (jsou nazýváni Chattijci). Pod jejich vlivem, ale také pod tlakem východního souseda – Asýrie – se zde záhy usadili a vytvořili vlastní stát ( 17. –12. stol. př. Kr. ). Většina Chetitů žila na venkově jako svobodní rolníci, ale panovník a šlechta spolu s řemeslníky a obchodníky sídlili už ve městech. Ta byla opevněna, aby svým obyvatelům poskytla bezpečný domov. Od svých sousedů v Mezopotámii přejali Chetité klínové písmo, které přizpůsobili svému jazyku, vedle toho ale vytvořili i vlastní hieroglyfické písmo.

Jelínci patří k častým námětům chetitských umělců

Chetitská společnost byla odlišná od civilizace Egypta či Mezopotámie, kde měl panovník nad všemi obyvateli neomezenou moc. V chetitské společnosti byla pravomoc panovníka zčásti omezena. Král mohl sice šlechtice a svobodné rolníky povolat do války, ale do řízení státu zasahoval sněm. V něm byli shromážděni přední šlechtici země a jejich názor musel vzít panovník v úvahu. Král také nemohl bezdůvodně nikoho potrestat. I role ženy byla v chetitské společnosti mnohem rovnoprávnější než u jiných starověkých národů.

Jednoduchá postavička

Chetité nevytvořili skutečnou říši, ale své území obklopili řadou podmaněných států a státečků. Ty jim byly podřízeny, musely chetitským vladařům odvádět daně (především potraviny, suroviny a drahé kovy) a také jim pomáhat v době válek. Největším přínosem pro lidstvo ale byla jejich schopnost zpracovat železo, čímž nás posunuli z doby bronzové do doby železné.