V průběhu první světové války se osmanská říše, jako jedna z centrálních mocností, stala také velkým bojištěm. V roce 1918 bylo její území rozděleno vojsky Dohody na okupační zóny, což předznamenalo zánik sultánské moci. Sultanát byl svržen v roce 1922. Už od konce války se snažili Řekové získat zpět „svá“ maloasijská města – jak jsme psali, nacházely se zde řecké antické kolonie už od 8. stol. před n.l. Turci ale samozřejmě celé území Malé Asie považovali za svoji, tedy tureckou, zemi.

Atatürkův památník v Izmiru, místa s největším krveprolitím řecko-turecké války

Po odražení řecké intervence pod vedením Mustafa Kemal paši a podepsání Lausanské smlouvy, která zaručila dnešní hranice Turecka, bylo Turecko 29. října 1923 vyhlášeno republikou. Mustafa Kemal, za své zásluhy o Turecko nazvaný Atatürk (Otec Turků), se stal prvním prezidentem.

Atatürk

Atatürk byl realista, osvícený státník a politik. O znovuzřízení mnohonárodního osmanského státu nechtěl ani slyšet. Jeho cílem bylo vybudovat ze zaostalé a zubožené země moderní národní společenství, které by zaujímalo důstojné místo mezi civilizovanými státy světa. Proto také rozhodl, že hlavním městem nové republiky bude Ankara.

Atatürkův památník v Ankaře

Istanbul však dodnes zůstal největším a nejdůležitějším městem Turecké republiky. Změnil se jeho charakter. Jestliže ještě v padesátých letech byl Istanbul metropolí rozdělenou podle etnických skupin s architektonicky odlišnými čtvrtěmi, pak dnes se dělí především na čtvrtě chudé a bohaté.
Atatrürk zavedl spoustu reforem – zakázal zahalování žen a nošení „fezů“ – typických pánských pokrývek hlavy, zavedl povinnou školní docházku, arabské písmo nahradil latinkou, zrušil mnohoženství, zavedl rovnoprávnost žen ve společnosti. Jako první země dala ženám dokonce volební právo.

V Istanbulu je živo

Po smrti Atatürkově už zůstává politický směr víceméně stabilní. Za druhé světové války udrželo Turecko svoji neutralitu, po válce vstoupilo do NATO a nadále pokračovalo ve své proevropské orientaci. Na tomto faktu nezměnily nic ani vojenské převraty, které vždy po několika ledech vrátily moc zpět do civilních rukou. V současné době vládne civilní vláda a prezident.

Most přes Bospor. spojujíci Evropu a Asii v Istanbulu

Dnes je Turecko mostem (a v Istanbulu to platí doslova), který spojuje Evropu s Asií.